7.13.2010

ενασωμα5

κατιθασουπωανυποσχεθεισοτιδενθαγελασεισκαποτεηρθανεδυοφιλοικαιμουχτυπησαντηνπορταναζητησουνενεροκαιτουσεδιωξαμεφωνεσκαικλαματαλεγοντασπωσητανπιααργαγιαμεναπεθανατημιαφοραπουμουανηκεκιαυτοιδενμιλησανεουτετουσκακοφανηκεκαιφυγανεκαιπηγανεστοδιπλανοσπιτιχτυπωντασμετηνιδιααταραξιατηνπορτα