5.13.2015

ενασωμα12

αιμαειναιτουγροπουκυκλοφορειστοαγγειακοσυστηματωνανθρωπωνκαιτωνζωωνηκυκλοφοριατουδιαμεσουτησκαρδιαστωναρτηριωντωνφλεβωνκαιτωντριχοειδωναγγειωνεπιτελειδιαφορεσλειτουργιεσοπωσημεταφοραθρεπτικωνουσιωνορμονωνβιταμινωνθερμοτητασκαιοξυγονουστουσιστουσκαιτηναπομακρυνσηαχρηστωνουσιωνπουπαραγονταικατατονμεταβολισμοκαιτουδιοξειδιουτουανθρακαεπιπροσθεταπαρεχειαμυνακατατωνλοιμωξεωνμεσωτησδρασηστωνλευκωναιμοσφαιριωνκαιτωναντισωματωντοαιμααποτελειενανεξαιρετικαεξειδικευμενοκυκλοφορουνταιστοοοποιοσαποτελειταιαποδιαφορουστυπουσκυτταρωνπουσυγκρατουνταιμεσασεεναυγρομεσοπουονομαζεταιπλασματοαιμααποτελειτοεφτατοισεκατοτουβαρουστουανθρωπινουσωματοσκαικατασυνεπειαομεσοσενηλικοσεχεισυνολικοογκοαιματοσγυρωσταπεντελιτρααποταοποιαταδυοκομμαεφταεωστριαλιτραειναιπλασμακαιτουπολοιποτησσυστασηστουειναιταεμμορφακυτταρικαστοιχειαπουαιωρουνταισεαυτοτοαιμαδιασχιζειτοανθρωπινοσωμαμεμεσηταχυτηταδυοχιλιομετρατηνωρακαλυπτοντασολοτοδικτυοτωναιμοφορωναγγειωντωνοποιωνηεπιφανειαυπολογιζεταισεοχτωχιλιαδεστετραγωνικαμετραμεκαθεπαλμοτησηκαρδιαδιοχετευειπεριπουεβδομηνταχιλιοστολιτρααιματοσστισαρτηριεσπουισοδυναμουνμεπεριπουεφταχιλιαδεσλιτραημερησιωσηπεριπουδυομισηεκατομμυριαλιτρατοχρονο

σε κυκλική τροχιά σαν αίμα


παρότρυνση 37

το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο βαθύ
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο τραχύ
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο πληγής
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο σιγής

το αίμα μου είναι κόκκινο
μέσα στο σώμα μου κρυμμένο
και μια μικρή σχισμή
αρκεί για ν' αποκαλυφθεί

το αίμα μου είναι κόκκινο
και θα 'θελα μια μέρα
που θα' μαι πια νεκρός
όλο να το πιω 
και να μεθύσω
χωρίς να σκέφτομαι ότι κι αύριο πάλι θα ζω