5.13.2015

ενασωμα12

αιμαειναιτουγροπουκυκλοφορειστοαγγειακοσυστηματωνανθρωπωνκαιτωνζωωνηκυκλοφοριατουδιαμεσουτησκαρδιαστωναρτηριωντωνφλεβωνκαιτωντριχοειδωναγγειωνεπιτελειδιαφορεσλειτουργιεσοπωσημεταφοραθρεπτικωνουσιωνορμονωνβιταμινωνθερμοτητασκαιοξυγονουστουσιστουσκαιτηναπομακρυνσηαχρηστωνουσιωνπουπαραγονταικατατονμεταβολισμοκαιτουδιοξειδιουτουανθρακαεπιπροσθεταπαρεχειαμυνακατατωνλοιμωξεωνμεσωτησδρασηστωνλευκωναιμοσφαιριωνκαιτωναντισωματωντοαιμααποτελειενανεξαιρετικαεξειδικευμενοκυκλοφορουνταιστοοοποιοσαποτελειταιαποδιαφορουστυπουσκυτταρωνπουσυγκρατουνταιμεσασεεναυγρομεσοπουονομαζεταιπλασματοαιμααποτελειτοεφτατοισεκατοτουβαρουστουανθρωπινουσωματοσκαικατασυνεπειαομεσοσενηλικοσεχεισυνολικοογκοαιματοσγυρωσταπεντελιτρααποταοποιαταδυοκομμαεφταεωστριαλιτραειναιπλασμακαιτουπολοιποτησσυστασηστουειναιταεμμορφακυτταρικαστοιχειαπουαιωρουνταισεαυτοτοαιμαδιασχιζειτοανθρωπινοσωμαμεμεσηταχυτηταδυοχιλιομετρατηνωρακαλυπτοντασολοτοδικτυοτωναιμοφορωναγγειωντωνοποιωνηεπιφανειαυπολογιζεταισεοχτωχιλιαδεστετραγωνικαμετραμεκαθεπαλμοτησηκαρδιαδιοχετευειπεριπουεβδομηνταχιλιοστολιτρααιματοσστισαρτηριεσπουισοδυναμουνμεπεριπουεφταχιλιαδεσλιτραημερησιωσηπεριπουδυομισηεκατομμυριαλιτρατοχρονο

Δεν υπάρχουν σχόλια: